Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến Việt Nam

Trần Thị Kim Oanh, Hoàng Thị Phương Anh
Ngày nhận: 21/12/2016   Ngày nhận lại: 02/03/2017   Ngày duyệt: 10/03/2017   Mã số:
Tóm tắt: Nhóm tác giả nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua phân tích số liệu của 60 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trong giai đoạn 2009-2015 với kỹ thuật xử lý dữ liệu bảng và hồi quy phân vị, kết quả cho thấy, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chịu sự tác động của cấu trúc vốn, cơ cấu tài sản, thuế thu nhập doanh nghiệp, rủi ro kinh doanh và khả năng thanh toán với mức độ tác động khác nhau trên từng phân vị khác nhau. Ở phân vị càng cao, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, cấu trúc vốn và cơ cấu tài sản có tác động mạnh đến hiệu quả hoạt động. Ngược lại, ở phân vị càng thấp thì mức suy giảm của hiệu quả hoạt động càng lớn và khả năng thanh khoản, thuế thu nhập doanh nghiệp và rủi ro kinh doanh càng cao thì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp càng thấp.
Từ khóa: công nghiệp chế biến, cấu trúc vốn, hiệu quả hoạt động và hồi quy phân vị

Capital structure and business performance of processing industry in Vietnam

Abstract: The article examines the impact of capital structure on the efficiency of business performance. The data were collected from the financial statements of 60 processing companies listed in the Vietnam’s stock market during the 2009-2015 using quantile regression. The results show that business performance relies on capital structure, tangibility, income tax, business risks and liquidity. The impact of these factors varies depending on the distribution of its values. The higher the quantiles, capital structure and tangibility have a strong effect on business performance. On the contrary, the lower the quantiles, the less effectively businesses are likely to perform. In addition, the higher liquidity, income tax and business risks becomes, the poorer the business performs.
Keywords: processing industry, capital structure, business performance and quantile regression
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây