Chính sách tư nhân hóa, tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập: bằng chứng ở các nước đang phát triển

Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Bá Hoàng
Ngày nhận: 05/01/2017   Ngày nhận lại: 02/05/2017   Ngày duyệt: 10/05/2017   Mã số:
Tóm tắt: Mục tiêu của bài nghiên cứu là kiểm tra tác động của chính sách tư nhân hóa (TNH) đối với tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập ở các quốc gia đang phát triển. Mẫu nghiên cứu được lựa chọn từ 80 quốc gia đang phát triển có thực hiện các chương trình TNH trong giai đoạn 1991-2008. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chính sách TNH không tác động đến tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu nhập ở các quốc gia đang phát triển. Trên cơ sở đó, bài nghiên cứu khuyến nghị rằng, các đặc trưng riêng của quốc gia, mà nổi bật là chất lượng thể chế đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm bất bình đẳng thu nhập ở các quốc gia đang phát triển.
Từ khóa: chính sách tư nhân hóa, tăng trưởng kinh tế, bất bình đẳng thu nhập, các quốc gia đang phát triển

Privatization, economic growth and income inequality: empirical evidence in developing countries

Abstract: The paper examines the impact of privatization on economic growth and income inequality in developing countries. The study sample includes 80 developing countries that privatized their state-owned enterprises between 1991-2008. The findings indicate that privatization does not affect economic growth and income inequality in developing countries. However, country-specific characteristics, including good governance quality, play an important role in promoting economic growth and reducing income inequality.
Keywords: developing countries, economic growth, income inequality, privatization
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây