Đo lường rủi ro tín dụng của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại

Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Đình Thiên
Ngày nhận: 01/12/2016   Ngày nhận lại: 02/05/2017   Ngày duyệt: 10/05/2017   Mã số:
Tóm tắt: Bài nghiên cứu này áp dụng mô hình xác suất (Probit) và phân tích phân biệt (Discriminant Analysis) để đo lường rủi ro tín dụng (RRTD) của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần An Bình. Từ nguồn số liệu báo cáo tài chính của 225 khách hàng doanh nghiệp của NHTM An Bình trong giai đoạn 2011-2013 và thực nghiệm một triệu lần kỹ thuật lấy mẫu lại (bootstrap), kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố tác động đến RRTD bao gồm tỷ số thanh toán bằng tiền mặt, tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản, tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng nợ, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản. Trong đó, tỷ số thanh toán bằng tiền mặt có tác động nhiều nhất đến RRTD của khách hàng doanh nghiệp.
Từ khóa: rủi ro tín dụng, mô hình xác suất, phân tích phân biệt

Measuring credit risk of business customers of commercial banks

Abstract: The study employs Probit Model and Discriminant Analysis Method to measure credit risk of business borrowers of An Binh Commercial Join Stock Bank. Data were obtained from financial reports by 225 business borrowers between 2011-2013., using bootstrapping sampling technique. The findings show that five basic factors contributing to credit risk of business clients including cash flow coverage ratios, debt ratios, leverage ratios, liquidity ratios, and profitability ratios. In particular, cash flow coverage ratios were found to be a major factor affecting. credit risk of business customers.
Keywords: credit risk, business customers, cash flow coverage ratios, debt ratios, leverage ratios, liquidity ratios, and profitability ratios
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây