Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại và mối liên hệ với tự do hóa tài chính tại Việt Nam

Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Xuân Đạo, Lê Hoàng Long
Ngày nhận: 23/09/2015   Ngày nhận lại: 17/11/2015   Ngày duyệt: 10/01/2016   Mã số: 01+02-16-60
Tóm tắt: Tự do hóa tài chính (TDHTC) là bước phát triển quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Các nghiên cứu trước đây cho thấy mối tương quan đa chiều giữa hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) và TDHTC, vậy mối quan hệ này ở Việt Nam sẽ như thế nào? Nghiên cứu này tiến hành lượng hóa các chỉ số hiệu quả hoạt động, chỉ số TDHTC và tìm ra minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ này. Nghiên cứu áp dụng phương pháp cho điểm, phân tích bao dữ liệu (DEA) và mô hình hồi quy Tobit trên dữ liệu của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1995-2013. Kết quả cho thấy Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình TDHTC, một số khía cạnh đã có độ mở nhất định nhưng nhìn chung mức độ kiểm soát còn cao. TDHTC chưa có tác động rõ ràng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng.
Từ khóa: Hiệu quả hoạt động, tự do hóa tài chính, ngân hàng thương mại.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây