Khái lược các công cụ trong phân tích kinh tế và một số nghiên cứu điển hình

Nguyen Trung Hung
Ngày nhận: 08/09/2016   Ngày nhận lại: 02/01/2017   Ngày duyệt: 10/01/2017   Mã số:
Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vấn đề mang tính học thuật cao, bao gồm hai phần. Trong phần đầu, chúng tôi khái lược một số khái niệm bổ sung và những công cụ thống kê suy diễn và mô hình hóa mô hình kinh tế, bao gồm phân phối dày đuôi, lý thuyết giá trị cực trị, Copulas, hồi quy phân vị, thống kê Bayes, mô hình cực đại Entropy, lý thuyết thống kê thông tin, tập ngẫu nhiên và mô hình suy diễn, tập mờ và logic. Trong phần thứ hai, chúng tôi chọn chủ đề về Copulas để minh họa một số vấn đề nghiên cứu cơ bản áp dụng trong kinh tế.
Từ khóa: thống kê Bayes, Copulas, lý thuyết giá trị cực trị, tập mờ, phân phối dày đuôi, mô hình suy diễn, lý thuyết thống kê thông tin, mô hình cực đại Entropy, hồi quy phân vị, tập ngẫu nhiên.

A panorama of additional concepts for econometric analysis and some specific research issues

Abstract: This address is rather a little of technicality in spirit. It consists of two parts. In the first part, we present a panorama of additional concepts and tools in statistics which would be useful in econometric modeling and inference. They are heavy-tailed distributions, extreme value theory, copulas, quantile regression, Bayesian statistics, maximum entropy econometrics, information theoretical statistics, random sets and inferential models, and fuzzy set data and logics. In the second part, we choose the popular topic of copulas to illustrate some basic (and applied) research issues in economics.
Keywords: bayesian statistics, Copulas, Extreme value theory, Fuzzy sets, Heavy-tailed distributions, Inferential models, Information theoretic statistics, Maximum entropy, Quantile regression, Random sets.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây