Kiểm soát nội bộ đối với hiệu quả hoạt động và rủi ro phá sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Tuấn, Đường Nguyễn Hưng
Ngày nhận: 23/03/2016   Ngày nhận lại: 02/03/2017   Ngày duyệt: 10/03/2017   Mã số:
Tóm tắt: Bài nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ (KSNB)đến hiệu quả hoạt động và rủi ro phá sản tại các ngân hàng thương mại (NHTM)Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hệ số tương quan (Correlation) và phương pháp hồi quy tuyến tính bội. Kết quả cho thấy, một số thành phần của KSNB có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và rủi ro phá sản của cácNHTM Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu này hàm ý một số chính sách nhằm phát triển hệ thống KSNB tại các NHTM Việt Nam phù hợp với chuẩn mực quốc tế trong xu thế hội nhập.
Từ khóa: kiểm soát nội bộ, mục tiêu kiểm soát, ngân hàng thương mại

The role of internal control in the performance and bankruptcy risks of commercial banks in Vietnam

Abstract: The study analyzes the impacts of Internal Control on performance and bankruptcy risks of commercial banks in Vietnam. The study utilizes Cronbach’s Alpha, EFA, Correlation and OLS Regression model as their quantitative methods. The results show that certain components of Internal Control have an impact on performance and bankruptcy risks of commercial banks in Vietnam. Therefore, the study makes some policy implications for the development of internal controlling system of commercial banks in Vietnam.
Keywords: internal control, internal control objectives, commercial bank
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây