Mối quan hệ giữa dòng tiền tự do và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Long Hậu, Quách Nguyễn Thanh Vy
Ngày nhận: 31/03/2017   Ngày nhận lại: 02/08/2017   Ngày duyệt: 10/08/2017   Mã số:
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định mối quan hệ giữa dòng tiền tự do (DTTD) và hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 90 công ty cổ phần có số liệu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015. Kết quả ước lượng hồi quy dữ liệu bảng (panel data) với mô hình tác động cố định (Fixed effects) cho thấy, DTTD có mối tương quan thuận với HQHĐ của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của DTTD lên HQHĐ khác nhau giữa các doanh nghiệp có và không có cơ hội đầu tư. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra, tốc độ tăng trưởng doanh thu, quy mô doanh nghiệp và vòng quay tổng tài sản có tác động đến HQHĐ doanh nghiệp.
Từ khóa: dòng tiền tự do, lý thuyết dòng tiền tự do, hiệu quả hoạt động của công ty

The influences of free cash flows on firm performance: evidence from listed firms on the Ho Chi Minh Stock Exchange

Abstract: Using data from financial statements of 90 joint-stock companies listed on Ho Chi Minh Stock Exchange for the period 2009-2015, the study examines the relationship between free cash flows and performance of Vietnamese enterprises. The results of panel data regression with the fixed-effects model show that free cash flows is positively correlated with the firm performance. However, the influences of free cash flows on firm performance are different between firms with and without investment opportunities. In addition, the results of the study also show that sale growth, firm size and assets turnover have a statistically significant impact on firm performance.
Keywords: free cashflows, free-cashflows theory, firm performance
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây