Mối quan hệ giữa dòng tiền và nguồn vốn tài trợ bên ngoài của các công ty niêm yết và phi niêm yết

Phan Gia Quyền, Bùi Văn Huy, Hà Thị Mỹ Duyên
Ngày nhận: 08/01/2016   Ngày nhận lại: 02/01/2017   Ngày duyệt: 10/01/2017   Mã số:
Tóm tắt: Bài nghiên cứu xem xét sự khác biệt giữa các công ty niêm yết (CTNY) (không ràng buộc tài chính) và các công ty phi niêm yết (CTPNY) (ràng buộc tài chính) trong mối quan hệ giữa dòng tiền và nguồn vốn tài trợ bên ngoài (TTBN) trong giai đoạn 2008-2014. Sử dụng phương pháp ước lượng FGLS, nhóm tác giả tìm thấy bằng chứng rằng các CTNY có xu hướng giảm các nguồn vốn TTBN khi dòng tiền của công ty gia tăng. Ngoài ra, mối quan hệ giữa dòng tiền và nguồn vốn TTBN mạnh hơn đối với các CTNY có quy mô lớn. Hơn nữa, các công ty có quy mô lớn và nhiều cơ hội tăng trưởng có xu hướng gia tăng các nguồn vốn TTBN của mình, điều này đúng đối với cả CTNY và CTPNY. Bằng chứng này chỉ ra rằng lý thuyết trật tự phân hạng phù hợp đối với các công ty không ràng buộc tài chính.
Từ khóa: công ty niêm yết, công ty phi niêm yết, ràng buộc tài chính, dòng tiền, quyết định tài trợ.

The relationship between cash flow and external finance of listed and non-listed firms

Abstract: This paper examines the difference between listed (financially unconstrained) and non-listed (financially constrained) firms with regard to cash flow and external finance during the period from 2008 to 2014. Using FGLS method, the findings show that listed firms are likely to reduce their external finance when their cash flow increases. In addition, the relationship between cash flow and external finance of large listed firms appears to be stronger in large listed firms than in small listed firm. Meanwhile, firms of larger size and higher growth opportunities are likely to increase their external finance than firms of smaller size. This can be found in both listed and non-listed firms. The findings are consistent with pecking order theory when this theory is applied to financially unconstrained firms.
Keywords: listed firm, non-listed firm, financial constraint, cash flow, financial decisions.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây