Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc

Lê Tuấn Lộc
Ngày nhận: 10/11/2016   Ngày nhận lại: 02/01/2017   Ngày duyệt: 10/01/2017   Mã số:
Tóm tắt: Nghiên cứu về mối quan hệ thương mại (QHTM) giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2001 đến nay, trên cơ sở đó nhận dạng những đặc điểm và xu hướng mối QHTM giữa hai quốc gia và đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm tăng hiệu quả QHTM của Việt Nam với Trung Quốc. Sử dụng lý thuyết lợi thế so sánh (LTSS) và các mô hình đánh giá QHTM, nghiên cứu đi đến khẳng định, Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu các sản phẩm chế tác, nguyên liệu sản xuất, trong khi Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu các sản phẩm nông, thủy sản. Nghiên cứu đề xuất Việt Nam tiếp tục mở cửa hội nhập để mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường sản xuất và xuất khẩu sản phẩm chế tác với giá trị gia tăng cao, tập trung xuất khẩu sản phẩm có LTSS, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ để giảm nhập khẩu từ Trung Quốc.
Từ khóa: lợi thế so sánh, quan hệ thương mại, Việt Nam và Trung Quốc.

Trade relations between Vietnam and China

Abstract: The research studies the trade relations (TR) between Vietnam and China in the 2001-present period, and on that basis identifies the characteristics and trends of trade relations between the two countries and proposes policy recommendations with an aim to increase the efficiency of trade relation between Vietnam and China. Using the theory of comparative advantage and the TR assessment model, the research confirms that China is an important trading partner of Vietnam. China’s exports to Vietnam are mainly manufactured products and raw materials, while Vietnam’s exports to China are agricultural and aquatic products. It is recommended that Vietnam continue integration to expand export markets, strengthen the production and exports of manufactured products with high added value, focus on export products with comparative advantages, and support industries to reduce imports from China.
Keywords: comparative advantages, trade relations, Vietnam and China.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây