Quản trị công ty và tính thanh khoản của các cổ phiếu - trường hợp các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Vũ Trọng Hiền, Đỗ Trọng Nhân
Ngày nhận: 29/02/2016   Ngày nhận lại: 02/04/2017   Ngày duyệt: 10/04/2017   Mã số:
Tóm tắt: Nghiên cứu dựa vào lý thuyết Đại diện để khám phá tác động của quản trị công ty (QTCT) đến tính thanh khoản (TTK) của cổ phiếu tại Việt Nam. Nhóm tác giả sử dụng mẫu quan sát bao gồm 105 công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2007-2013. Kết quả nghiên cứu chỉ ra tác động cùng chiều và có ý nghĩa thống kê của QTCT đến TTK của cổ phiếu đối với cả ba thước đo bao gồm: (i) tính không thanh khoản của Amihud; (ii) tỷ số vòng quay cổ phiếu; (iii) tỷ số thanh khoản sau khi đã xử lý vấn đề nội sinh tiềm tàng trong nghiên cứu. Nghiên cứu đưa đến hàm ý chính sách về cải thiện QTCT để giúp tăng TTK của cổ phiếu tại Việt Nam.
Từ khóa: quản trị công ty, thanh khoản cổ phiếu, nội sinh

The effect of corporate governance on stock liquidity in Ho Chi Minh stock exchange

Abstract: This study examines the effect of corporate governance on stock liquidity in Vietnam, based on the agency theory. We used the sample of 105 firms listed in the HoChiMinh stock exchange (HOSE) during the period of 2007-2013. The empirical results after controlling the problem of endogeneity indicated a singificantly positive effect of corporate governance on stock liquidity for three measures such as non-liquidity of Amihud, stock turnover and liquidity ratio.
Keywords: corporate governance, Stock liquidity, endogeneity.
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây