Tác động của lãi cơ bản trên cổ phiếu và hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Vĩnh Khương, Phùng Anh Thư
Ngày nhận: 30/08/2016   Ngày nhận lại: 02/05/2017   Ngày duyệt: 10/05/2017   Mã số:
Tóm tắt: Sự tách biệt quyền sở hữu khỏi quyền quản lý doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, việc tách biệt này dễ dẫn tới vấn đề xung đột lợi ích giữa nhà quản lý và các chủ sở hữu. Do đó, hành vi điều chỉnh lợi nhuận (ĐCLN) đã nhận được sự chú ý rất lớn từ cả nhà đầu tư và nhà quản lý vì có sự tồn tại của các khoản thu nhập bị thao túng bởi những người tham gia thị trường, dẫn đến các thị trường chứng khoán (TTCK) đi chệch khỏi các giá trị chính xác ban đầu của chúng, dẫn đến việc hiểu chưa đúng về bức tranh của thị trường. Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng về mối quan hệ của lãi cơ bản trên cổ phiếu và hành vi ĐCLN với giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam. Từ nguồn dữ liệu của 100 công ty niêm yết trước năm 2009 và có công bố báo cáo tài chính (BCTC) trong giai đoạn 2012-2014, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng phù hợp với dữ liệu bảng, nhóm tác giả đã đưa ra kết luận: lãi cơ bản trên cổ phiếu, hành vi ĐCLN có tác động đến giá cổ phiếu.
Từ khóa: hành vi điều chỉnh lợi nhuận, giá cổ phiếu, lãi cơ bản trên cổ phiếu

The impact of earnings per share and earnings management on stock price in Vietnam stock market

Abstract: The separation of ownership and management business enterprises brings many advantages including transfer of ownership and does not affect operations of the business. However, this leads to the agency problem known as the problem of conflicts of interest between the managers and the owners. Earnings management has received great attention from both investors and regulators. The earnings manipulated by financial market participants result in the securities market deviating from their initial value and misleading market picture. This study provides evidence of the relationship between earnings management and stock price of companies listed on Vietnamese Stock Exchange. Data were obtained from financial reports released between 2012-2014 by 100 companies listed before 2009, using quantitative method with panel data. It was found that earnings management affecting stock prices.
Keywords: basic earnings per share, earnings management, stock price
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây