Tác động của moment bậc cao đến suất sinh lời cổ phiếu các công ty niêm yết tại Việt Nam

Nguyễn Doãn Mẫn
Ngày nhận: 13/01/2017   Ngày nhận lại: 02/07/2017   Ngày duyệt: 10/07/2017   Mã số:
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu vai trò của các nhân tố moment bậc cao trong giải thích sự biến động của suất sinh lời (SSL) cổ phiếu. Nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng system GMM, với bộ dữ liệu bảng không cân bằng bao gồm các công ty niêm yết được thu thập trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2015, kết quả cho thấy, hai nhân tố moment bậc cao đóng vai trò quan trọng trong phân tích biến động của SSL cổ phiếu. Trong đó, nhân tố độ xiên có tương quan dương đến SSL cổ phiếu, còn nhân tố độ gù có tương quan âm. Nghiên cứu cũng tìm thấy ý nghĩa thống kê của các moment trong các điều kiện thị trường và trong tương quan với yếu tố ngành.
Từ khóa: moment bậc cao, độ xiên, độ gù, SSL cổ phiếu, system GMM

The impact of higher moment on stock return of listed companies in Vietnam

Abstract: The paper examines the role of higher moment factors in explaining the volatility of stock returns. By using the GMM system estimator with unbalance panel data including listed companies being collected on the Hồ Chí Minh City Stock Exchange for the period from 2006 to 2015, the research shows two higher moment factors that play an important role in analyzing volatility of stock returns. In particular, the skewness is positively correlated with the stock return, while the kurtosis is negatively correlated with it. The study also finds the statistical significance of moments in market situations and in relation to sector factors.
Keywords: higher moment, skewness, kurtosis, stock return, system GMM
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây