Tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển: tác động của chi tiêu chính phủ và một số yếu tố

Trương Minh Tuấn
Ngày nhận: 03/01/2017   Ngày nhận lại: 02/07/2017   Ngày duyệt: 10/07/2017   Mã số:
Tóm tắt: Bài nghiên cứu này dựa trên hàm sản xuất mở rộng tân cổ điển để xây dựng mô hình thực nghiệm, từ đó phân tích mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ (CTCP) và tăng trưởng kinh tế (TTKT). Để thực hiện mục tiêu này, nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng của 66 quốc gia đang phát triển trên thế giới trong giai đoạn 2000-2005. Để đảm bảo tính vững của mô hình, nghiên cứu sử dụng các mô hình Pooled OLS, FEM, REM và so sánh kết quả từ chúng, sau đó sử dụng kiểm định Hausman để chọn mô hình ước lượng phù hợp nhất. Tác giả cũng phân tích tác động của của các yếu tố khác như lạm phát, lao động, vốn và hội nhập kinh tế đến TTKT. Kết quả cho thấy, CTCP và lạm phát có ảnh hưởng tiêu cực đến TTKT trong dài hạn. Ngược lại, tăng trưởng lao động, đầu tư tư nhân và hội nhập kinh tế có tác động tích cực đến TTKT.
Từ khóa: chi tiêu chính phủ, đầu tư tư nhân, mô hình FEM, mô hình REM, tăng trưởng kinh tế

The relationship between government spending and economic growth - evidence in developing countries

Abstract: The paper is based on a theoretical model of neo-classical regarding expanded production function to construct empirical models. Then, the authors analyze the relationship between government spending and economic growth. To accomplish this goal, this research is based on panel data of 66 developing countries around the world from 2000 to 2005. To ensure the efficiency and stability of the model, this research use Pooled OLS model, FEM, REM and compare the results from those models and use Hausman test to select the appropriate estimated model. The author also analyzes the impact of various factors such as inflation, labor, capital and economic integration on economic growth. The results show that government spending and inflation negatively affect economic growth in the long term. In contrast, employment growth, private investment and economic integration have positive impacts on economic growth.
Keywords: government spending, private investment, FEM model, REM patterns, economic growth
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây