Chính phủ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

  • Tin tức

Ngày 02/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Để đạt tăng trưởng 6,7% trong năm nay, khu vực nông nghiệp phải tăng trưởng 3,05%, trong đó xuất khẩu nông sản đạt 33 tỷ USD; khu vực công nghiệp phải tăng 7,91%, trong đó các ngành khai khoáng, chế biến chế tạo, sản xuất và phân phối điện, ngành xây dựng phải tăng trên 10%; khu vực dịch vụ phải tăng trưởng 7,19%, trong đó khách du lịch tăng 30%. Do đó, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP.

 

(Tổng hợp từ http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/r/m/ttsk/tnb/tnb_chitiet?dDocName=MOFUCM103023&_afrLoop=10605137555890064#!%40%40%3F_afrLoop%3D10605137555890064%26dDocName%3DMOFUCM103023%26_adf.ctrl-state%3Djvy1t339u_318.)