Công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016

  • Tin tức

Chiều ngày 30/5/2017, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (PAR INDEX 2016) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây là năm thứ năm Bộ Nội vụ triển khai áp dụng Chỉ số cải cách hành chính để đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính bằng các tiêu chí, tiêu chí thành phần mới quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ giữa các bộ ngành và giữa các tỉnh, thành.  
   
Về Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, kết quả chia thành hai nhóm: (i) Nhóm có chỉ số trên 80% xếp từ cao xuống thấp bao gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (ii) Nhóm có chỉ số trên 70% đến dưới 90% xếp từ cao xuống thấp bao gồm  Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy Ban dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp đầu bảng với chỉ số đạt 92,68%. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có kết quả thấp nhất với chỉ số chỉ đạt 71,91% (Hình 1). 

Về Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,  kết quả chia thành bốn nhóm: (i) Nhóm A có chỉ số trên 90%; (iii) Nhóm B có chỉ số từ 80% đến dưới 90%; (iii) Nhóm C có chỉ số từ 70% đến dưới 80%; (iv) Nhóm D có chỉ số dưới 70%. Địa phương tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng và là địa phương duy nhất thuộc Nhóm A là Thành phố Đà Nẵng với chỉ số đạt 90,32%. Hậu Giang là tỉnh có chỉ số xếp cuối bảng với 62,55% (Hình 2).

(Tổng hợp từ https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/cong-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2016-32925.html.)