Cập nhật thống kê nợ công của Việt Nam

  • Tin tức

Nhật Bản sáng ngày 25/5/2017, đại diện Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính đưa ra các số liệu thống kê về tình hình nợ công và mức dự báo nợ công của Việt Nam trong năm 2017.

Nhật Bản sáng ngày 25/5/2017, đại diện Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính đưa ra các số liệu thống kê về tình hình nợ công và mức dự báo nợ công của Việt Nam trong năm 2017. Cụ thể, trong giai đoạn 2010-2016, huy động vốn trong nước qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt hơn 1.277 nghìn tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 36%. Đến cuối năm 2016, ước tính tỷ lệ nợ công của Việt Nam ở mức 63,7% GDP, nợ của Chính phủ ở mức 52,6% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 44,3% GDP và nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ là 14,8% trong tổng thu ngân sách nhà nước. Hiện nay, ba chủ nợ lớn nhất của Việt Nam là Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á. Với giả định mức tăng trưởng kinh tế trong khoảng 6,7-7%, nợ công của Việt Nam có khả năng đạt đỉnh 64,8% GDP trong năm 2017 và giảm dần trong các năm tiếp theo. Do đó, Bộ Tài chính khẳng định sẽ có những biện pháp phù hợp để giữ mức nợ công không vượt quá 65% GDP.  

 

(Tổng hợp từ http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOFUCM102542&_afrLoop=10604432819382240#!%40%40%3F_afrLoop%3D10604432819382240%26dDocName%3DMOFUCM102542%26_adf.ctrl-state%3Djvy1t339u_37.)