Xếp hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo MSCI

  • Tin tức

Theo tiêu chuẩn phân loại của MSCI, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam hiện được xếp vào nhóm thị trường cận biên.

Dựa trên kết quả đánh giá vào tháng 6/2016 của MSCI, TTCK Việt Nam vẫn giữ nguyên điểm đánh giá và không nằm trong Danh sách có tiềm năng phân loại lại, mặc dù MSCI có ghi nhận một số cải thiện của TTCK Việt Nam như giới hạn sở hữu nước ngoài, công bố thông tin bằng tiếng Anh, cải cách thủ tục đăng ký đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Theo Hệ thống phân loại thị trường của MSCI (MSCI Market Classification Framework), TTCK được phân thành ba loại: (i) thị trường phát triển (Developed market); (ii) thị trường mới nổi (Emerging market); (iii) thị trường cận biên (Frontier market) (Bảng 1). Ngoài ra, một số chỉ số thị trường không được phân loại vào thị trường mới nổi hoặc cận biên được gọi là thị trường Standalone (Standalone Market Indexes). 

 

(Tổng hợp từ https://www.msci.com/documents/1296102/1330218/MSCI_Market_Classification_Framework.pdf/d93e536f-cee1-4e12-9b69-ec3886ab8cc8.)