Chỉ số chênh lệch tín dụng/GDP ở mức cao thứ hai trong giai đoạn 2009-2017

  • Tin tức

Theo số liệu báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia ngày 12/6/2017, chỉ số chênh lệch tín dụng/GDP ở mức 11% trong quý I/2017.

Đây là mức cao thứ hai trong giai đoạn 2009-2017, chỉ đứng sau mức 13% của quý I/2011. Chênh lệch tín dụng/GDP hàng năm là một trong những chỉ số cảnh báo sớm khủng hoảng ngân hàng được Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) khuyến nghị, được tính bằng chênh lệch giữa tỷ lệ tín dụng/GDP thực tế của năm báo cáo và mức trung bình của những năm gần đây của Việt Nam.

Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, ước tính đến hết tháng 5/2017, tín dụng tăng 6,8% so với cuối năm 2016 và tăng 5,7% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn thay đổi theo chiều hướng tăng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn, giảm tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn với tỷ trọng lần lượt là 45,4% (cuối năm 2016 là 44,9%) và 54,6% (cuối năm 2016 là 55,1%). Cơ cấu tín dụng phân theo loại tiền giữ ổn định: tỷ trọng tín dụng VND tăng nhẹ, chiếm khoảng 91,8% tổng tín dụng (cuối năm 2016 là 91,6%); tỷ trọng tín dụng ngoại tệ giảm nhẹ, chiếm 8,2% tổng tín dụng (cuối năm 2016 là 8,4%).

 

(Tổng hợp từ http://www.nfsc.gov.vn/tin-tuc/chi-so-chenh-lech-tin-dunggdp-o-muc-cao-thu-hai-trong-giai-doan-2009-2017)