Chính thức nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi

  • Tin tức

Ngày 15/6/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 21/2017/ QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Theo đó, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng. Đối tượng áp dụng bao gồm: (i) người được bảo hiểm tiền gửi; (ii) tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; (iii) tổ chức bảo hiểm tiền gửi; (iv) cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/8/2017.

Trước đó, theo quy định của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP, số tiền bảo hiểm cho tất cả các khoản tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được trả tối đa là 30 triệu đồng, sau đó được nâng lên tối đa 50 triệu đồng áp dụng cho đến nay. Như vậy, việc nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi đã chính thức được chấp thuận sau hơn chục năm với nhiều tranh luận trái chiều.

 

(Tổng hợp từ http://div.gov.vn/Default.aspx?tabid=109&c825=ctredit&id=237)

Tin khác