Tư tưởng cải cách kinh tế ở Việt Nam thời kỳ phong kiến và những gợi ý chính sách trong điều kiện hiện nay

Nguyễn Chí Hải
Ngày nhận: 20/09/2016   Ngày nhận lại: 02/06/2017   Ngày duyệt: 10/06/2017   Mã số:
Tóm tắt: Mục tiêu của bài viết là phân tích các nội dung cơ bản của tư tưởng cải cách kinh tế ở Việt Nam thời kỳ phong kiến, đúc kết được những vấn đề mang tính quy luật của cải cách - đổi mới - phát triển trong lịch sử dân tộc. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, cải cách và đổi mới luôn là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong các giai đoạn lịch sử và có ý nghĩa sâu sắc đối với công cuộc đẩy mạnh cải cách, hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: tư tưởng kinh tế Việt Nam, cải cách kinh tế ở Việt Nam

The ideology of revolutionary economy in Vietnam during feudal period and recommended policies in the present time

Abstract: This study analyses main contents of the ideology of revolutionary economy in Vietnam during feudal period, mastering the laws of nature of revolution-innovation-development in our history. The results indicate that revolution and innovation always play a motivated role of social and economic development during our history and contribute significantly to revolution, international integration of Vietnam economy in the present time.
Keywords: vietnamese economy ideology, revolutionary economy in Vietnam
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU NHẤT
Kính mời quý độc giả đóng góp ý kiến cho tạp chí Tại đây